محصولات

گایدسوپاپ PC400-7

رینگ موتور لودر WA600-3

ترموستات کولرWA470-3

رینگ موتورPC400-7 اصل کوماتسو

بوش شاطون WA600-1

پیستون موتور7-220

سوپاپ دودوهواPC400-7

سوپاپ دودوهوا WA470-3

سوپاپ دودوهوا KT1150اصل کوماتسو

سیت سوپاپ PC400-7

شیربرقی بیل 7-220

سنولوئید شیرکنترل گیربکس WA470-3

یاتاقان تمام شیارWA470-3

سنسور دورموتور بیل های 300 و7-400

بوش موتور لودرW600-1

بوش شاطون WA600-3

سنسور حرارت روغن دامپتراک 465

رینگ لودر WA600-1برند ریک ژاپن

سوپاپ دود و هوا WA600-1

رینگ لودر WA470

ترموستات آب کوماتسو

فیلترآبگیر هیوندا

بوش شاطون و بوش میل سوپاپ WA470

رینگ برنجی گیربکس D155A

رینگ موتور D155A

رینگ موتور PC400-7

سیت اور سایزWA600-1

شیربرقیPC400-7

فیلترگازوئیل PC450-8

لوله فارسونگا PC400-7اصل کوماتسو

واشردیشلی لودرWA600

یونیت انژکتورpc400-7 استوک

کاماریل PC400-7 استوک اصلی

PC VALVE PC400-7

ساپلای پمپpc400-7

اویل پمپ WA600-1

جعبه فرمان WA470

صافی تانک گازوئیل

فشارشکن پمپ مادرPC400-7

یونیت انژکتورPC400-7

شیرپیکورPC450-8

پمپ هیدرولیک155

کامپیوتر 9-330

بوش برنجی گیربکس WA600-1

هارنس سوزن PC1250-8

واشرکامل گیربکس WA600-1

Gسنسور بیل PC1250-8