قطعات موتوری

رینگ موتور PC400-7 اصل کوماتسو

ترموستات کولرWA470-3

گاید سوپاپ PC400-7

بوش شاطون WA600-1

پیستون موتور7-220

رینگ موتورWA600-3

سوپاپ دودوهواPC400-7

سوپاپ دودوهوا WA470-3

سوپاپ دودوهواKT1150 اصل کوماتسو

سیت سوپاپPC400-7